1. CO TO JEST RODO?

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

 

 1. OD KIEDY RODO OBOWIĄZUJE?

 

RODO – ma zastosowanie od 25 maja 2018 r.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Dietetyk mgr inż. Aleksandra Szczygielska,

 1. Mickiewicza 21, 58-300 Wałbrzych

 

Administrator - oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby

przetwarzania danych osobowych.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. Ułożenia indywidualnego planu żywieniowego zgodnego z obowiązującą klasyfikacją diet,
 2. doboru produktów leczniczych w celu poprawy zdrowia,
 3. udzielenia porad/konsultacji dietetycznych,
 4. gromadzenia dokumentacje żywieniowej pacjentów,
 5. ustalenia zapotrzebowania na składniki odżywcze (witaminy, składniki mineralne, białka, tłuszcze, węglowodany),

 

Państwa dane osobowe to np. imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,

numer pesel, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail.

 

W szczególności Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w

następujących celach:

 

 1. a) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 2. b) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Administratora, na podstawie art. 6

ust. 1 lit. a-c Rozporządzenia,

 1. c) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i Rozporządzenia,
 2. d) realizacji przez Administratora czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów

prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,

 1. e) marketingu, w tym promocji usług oferowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a

i f Rozporządzenia,

 1. f) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością, na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom jedynie na mocy powszechnie obowiązujących w Polsce przepisów i wynikających z nich obowiązków Administratora względem organów publicznych.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 4 celów przetwarzania tj.:

 1. a) W zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do czasu wycofania tej zgody,
 2. b) W zakresie bezpośredniego i promocji usług oferowanych przez Administratora przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,

 

 1. PRAWA NASZYCH KLIENTÓW

 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych jako moich Klientów przysługują Państwu następujące prawa:

 1. a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
 2. b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
 3. c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
 4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
 5. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
 6. f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

 

W przypadku, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia tj. Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

 

Państwa dane osobowe mogą pochodzić  ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz.

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

 

Dietetyk mgr inż. Aleksandra Szczygielska,

 1. Mickiewicza 21, 58-300 Wałbrzych

                                                                                                                                                   

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również “RODO”), informuje, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dietetyk mgr inż. Aleksandra Szczygielska,
 • Inspektorem ochrony danych w Dietetyk mgr inż. Aleksandra Szczygielska jest Pani Aleksandra Szczygielska, dane kontaktowe: tel.: 535 997 338, adres e-mail: djakdieta@djakdieta.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. Ułożenia indywidualnego planu żywieniowego zgodnego z obowiązującą klasyfikacją diet,
 2. doboru produktów leczniczych w celu poprawy zdrowia,
 3. udzielenia porad/konsultacji dietetycznych,
 4. gromadzenia dokumentacje żywieniowej pacjentów,
 5. ustalenia zapotrzebowania na składniki odżywcze (witaminy, składniki mineralne, białka, tłuszcze, węglowodany),
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty upoważnione do wykonania czynności wskazanych w pkt 3. Na podstawie upoważnienia wydanego przez Administratora danych Dietetyk mgr inż. Aleksandra Szczygielska.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonego zlecenia, bądź zadania. W przypadkach gdzie okres przechowywania dokumentacji jest określony w przepisach Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z tym okresem.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (w tym danych wrażliwych) gromadzonych w dokumentacji jest obowiązkowe, niezbędne do wykonania zlecenia/umowy/opracowania.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.